Hangzhou Kelin Aier Qiyuan Equipment Co., Ltd.
End.: Zhejiang Province, P.R.China
Tel.: +86-571-88791018
Fax: +86-571-88792222
Pessoa de contato: Ms. Jamie Xu